Ahmed Hsrev Efendi -
             
 
24

:


  > >


 
: ( 1 )
  .
 
.
 
: 2
: Oct 2014
:
: 4,159
: 10
:
Ahmed Hsrev Efendi

: [ 02-23-2018 - 04:13 PM ]
Ahmed Hsrev Efendi

Ahmed Hsrev Efendi, 1899 yılında Ispartada dnyaya gelmiştir. Dedesi Isparta vlilerinden Hacı Edhemzade Ali Ağadır. Soyu anne tarafından Hz. Hseyin yoluyla Peygamber Efendimiz (asm)a, baba tarafından ise Hz. Eb Bekir (ra)a dayanmaktadır. Çocukluk ve genlik devresinde gerek din, gerek dnyev aıdan iyi bir eğitim görd. Kk yaşlardan itibaren yardımseverliği, takvası ve snnet-i seniyyeye bağlılığı sebebiyle arkadaş evresinde kendisine Hızır denilirdi. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılara karşı arpışırken Manisa civarında esir dşerek sene Yunanistanda esir kalmıştır. 1923te esaretten döndkten sonra, sekiz sene kadar değişik memuriyetlerde bulundu. Byk İslam limi ve hirzamanın byk iman mceddidi Bedizzaman Said Nurs Hazretlerinin Ispartaya gelmesi Ahmed Hsrev Efendinin hayatında dönm noktası oldu. 1931 yılında Bedizzamanla tanıştıktan sonra, derhal memuriyeti bırakarak kendini tamamen Kurnın hizmetine vakfetti ve Üstad Bedizzamanın en byk yardımcısı ve yaveri oldu. Bedizzaman Hazretleri onun gelişini, Ispartada cidd, gayretli, metin, dirayetli bir arkadaş, bir talebe arıyordum. Beş sene bekledim, bulmadım. Sen o talebelerden birisi olmaya alış. Sende öyle bir istidad hissediyorum.
[1]
ifadeleriyle, aradığı talebesini bulmanın mutluluğuyla karşıladı.

Gerekten de Hsrev Efendi, Üstad Bedizzamanın kuvvetli bir imanı ders vermek zere telif ettiği Nur Risalelerinin yazarak neşredilmesinde ve Nur hizmetinin bu vatanda kökleşmesinde, ok byk bir gayret, ciddiyet, dirayet ve metanet gösterdi. Üstadının tabiriyle elmas bir kılın gibi olan kalemi ve gayet şirin yazısıyla Risalelerin en mkemmel, en sıhhatli ve tevafuklu binler nshalarını yazıp bir matbaa gibi oğaltarak Anadolunun her tarafına neşretti. Onun Risale-i Nurun neşrinde mnen vazifelendirilmiş olduğuna kanaat sahibi olan Üstad Bedizzamanbir mektubunda bunu, Aziz, hakikatli, gayretli, Sıddık kardeşim Hsrev! inayet-i ilhiye tarafından sen (Sözlerin) Risalelerin yazmasına tavzif edilmişsin (vazifelendirilmişsin) ve o vazifede senin yksek bir makamın var.
[2]
Cmleleriyle ifade etti.

Ahmed Hsrev Efendi, Kurandan gelen ilhamlarla yazılan bu iman risalelerinin tm lkeye neşredilmesinde öyle byk bir başarı gösterdi ki, Bedizzaman Hazretleri onun iin, Bu zat mstesna ve şirin kalemiyle nurlardan altı yz risaleye yakın yazmış ve vatanın her tarafına neşrederek komnist perdesi altında dehşetli ifsada alışan anarşistliği kırdı ve tecavzn durdurdu ve bu mbarek vatanı ve bu kahraman milleti o zehirden kurtarmak icin tesirli tiryakları her tarafa yetiştirdi. Trk genlerini ve nesl-i tiyi byk bir tehlikeden kurtarmaya vesile oldu.
[3]
diyerek Hsrev Efendinin hizmetlerinin ulaştığını yksek dereceyi ortaya koydu.

Yine Hsrev Efendinin hizmetlerinin ulaştığı yksek seviyeyi ifade etmek iin, Hsrev gemişteki yz şeyhlislam kadar dine hizmet etti. ve Mazide yaşayan nice byk evliyalar biz Hsreve niin yetişemiyoruz diye gıbta ediyorlar.
[4]
diyerek kazandığı byk manev makamları ilan etmiştir.

Hsrev Efendi Kurana ve imana hizmet yolunda Bedizzaman Hazretleriyle öyle byk bir muhabbet, şevk ve gayretle ittifak ettiler ve Hsrev Efendi Üstadının vazifesine o kadar byk bir destek sağlamıştı ki, adeta iki beden bir ruh hkmne gemişlerdi. Bu sebeble Üstad Bedizzaman kendisine: Kurnın dellalı olduğum cihetle, dershanenin has odasında Üstadınla yalnız bulunduğun, doğrudan doğruya onun vazifesinde şeriksiniz (ortaksınız) ve o imtiyaz sana mahsustur diye işarettir.
[5]
diyerek onun hizmetinin ve makamının byklğne ve bu Kuran hizmetinde birbirlerini tamamladıklarına işaret etti.

Üstad Bedizzaman, 1930lu, 40lı ve 50li yıllarda Barla, Kastamonu ve Emirdağ gibi vatanın muhtelif köşelerinde srgnde ve sıkı takip altında tutulurken, Hsrev Efendi ondan gelen emirler doğrultusunda Risale-i Nur neşriyatını ve diğer Nur Hizmetlerini Isparta merkezli olarak sevk ve idare ediyordu. Hsrev Efendinin gnlk uykusunu bir saate indirinceye kadar olağanst faaliyet ve hizmetleri ve Bedizzaman Hazretlerinin, son derece takdir edici beyanları ve talebelerini daima ona yönlendirmesiyle, Hsrev Efendi zamanla Nur Talebeleri iinde öylesine merkez bir noktaya geldi ki, 1950lere gelindiğinde Nur Talebeleri artık ona Üstad-ı Snimiz, ikinci Üstadımız diye hitab etmeye başlamışlardı. Hsrev Efendi, Risale-i Nur Hizmetinde ulaştığı bu fevkalade seviyeden dolayı Üstad Bedizzamanın:

Risale-i Nurun kahramanı Hsrev, benim bedelime ölmek ve benim yerimde hasta olmak samimi ve cidd istiyor. Ben de derim: Telif zamanı değil, şimdi neşir zamanıdır. Senin yazın, benim yazımdan ne derece ziyade ve neşre faideli ise, hayatın dahi Hizmet-i Nriyede benim bu azablı hayatımdan o derece faidelidir. Eğer benim elimden gelseydi, hayatımdan ve sıhhatimden size memnuniyetle verirdim.
[6]
gibi pek byk iltifatlarına mazhar oldu.

Perde arkasındaki gizli dşmanlarının oyunlarıyla Bedizzaman Hazretleri ve Nur Talebelerinin, Eskişehir (1935-36), Denizli (1943-44) ve Afyonda (1948-49) hapse girdikleri her seferde, Hsrev Efendi de Üstadıyla birlikte hapis yattı. Mahkemelerdeki kahramanca yaptığı mdafaalarında: Ben Üstadımın gittiği yolda ve Risale-i Nurla Âlem-i İslma hususan bu vatana ve bu millete ettiği kudsi hizmetinde kendisine isnad edilen mevhum (hayal) suuna ruh u canımla iştirak ediyorum. Ve beni bu hizmet-i imaniyede muvaffak eden Cenab-ı Hakka ömrmn sonuna kadar şkredeceğim.
[7]
diyerek dosta ve dşmana, sonuna kadar Bedizzaman Hazretlerinin arkasındayız, bununla iftihar ediyoruz ve bu yoldan asla vazgemeyeceğiz mesajını verdi.

Onun bu harikulade kararlılık ve cesaretinden gayet memnun olan Üstad Bedizzaman: Hem bu Hsrevin kalemi gibi; fikri, kalbi de o nisbette harika diyebiliriz.Risale-i Nura karşı irtibatı (bağlılığı), iştiyakı ve kanaati gittike terakki ve inkişaf ediyor. Hibir hdise onu sarsmıyor, ftur (usan) vermiyor
[8]
diyerek onun sarsılmaz metanetini ve -yine kendi ifadesiyle- kalelerden daha sağlam ihlas ve samimiyetini
[9]
takdirlerle ifade ediyordu.

Bedizzaman Said Nurs Hazretlerinin Risale-i Nurdan sonra en mhim bir hizmeti de Kurandaki tevafuk mucizesinin keşfedip ortaya ıkarmasıydı. Risale-i Nurun neşri gibi bu Kuran mucizesinin keşfinde dahi Hsrev Efendi Üstad Bedizzamanın en byk yardımcısı ve bu hizmette de ortağı oldu. Kurnın yazılarındaki tevfuk mucizesini ortaya ıkarmak Hsrev Efendinin kermetli, hlis ve inyet altındaki kalemine nasib olmuştu. Bu sayede Kuran sayfalarında pek ok tekrarlanan 2806 aded Allah lafzı ile 846 aded Rab kelimelerinin tm sayfalarda alt alta, karşı karşıya ve sırt sırta gzel diziler ve tevafuklar oluşturduğu gösteren ve Üstadın ifadesiyle Kuranın Levh-i Mahfuzdaki orijinaline benzer, gözleri ve gönlleri okşayan harika bir Mushaf-ı Şerif ortaya ıktı. Hsrev Efendinin Kurna yaptığı bu kıymetdr hizmet karşısındaki byk memnuniyetini Hazret-i Üstad şu ifadelerle anlattı:

Sıddık, mbarek ve kalemi kerametli ve hizmeti muvaffakiyetli ve kalbi selim ve aklı mstakim kardeşim ve arkadaşım Ahmed Hsrev Efendi! Senin kalemin Kurn yazmaya memur olduğuna kanaatim gelmiş. En gzel kalem, senin kalemine yanaşamıyor Hsrev, Kurn hizmetinde bulunan ktiblerin manev bir şhı hkmndedir demektir inşallah.
[10]

Senin yazdığın mcizeli Kurn-ı Azmşşanın, inşallah yakında taba (baskıya) girmesiyle, Âlem-i İslmdan senin ruhuna yağacak rahmet dualarını dşn, Allaha şkreyle.
[11]

Bedizzaman Hazretleriyle birlikte, ihlas, sadakat, muhabbet ve tam bir dayanışmayla geen otuz senelik hizmet arkadaşlığının ardından 1960 yılında Üstad Bedizzaman ruhunu Rahmana teslim edip ebed hiret seferine ıktı. Vefatından önce ise, ihlsına, samimiyetine, ilmine, Allaha olan yakınlığına, yksek iktidarına ve isabetli fikirlerine her yönden gvendiği ve yirmi yıldır Nur Talebelerinin başına bilfiil geirmiş olduğu Ahmed Hsrev Efendiyi kendi yerinde Nur Hizmetinin başında bıraktı. Zaten on sene evvelinden bu vazifelendirmenin ilk işaretini vermiş ve talebelerini şu şekilde ikazda etmişti:

Hsrev gibi bir Nur kahramanından, benim yerimde ve Risale-i Nurun şahs-ı mnevsinin ok ehemmiyetli bir mmessili bir temsilcisi olmasından hi bir cihetle gcenmemek elzemdir (gayet lzumludur).
[12]

Bedizzamanın Hayrulhalefi ve vekili olarak Hsrev Efendinin Nur Hizmetini tam bir liyakatle sevk ve idare ettiği 1960lı ve 70li yıllarda,Hsrev Efendinin Ispartadaki gayet şirin ve mtevazı evi her gn, gelen talebe ve ziyaretilerle dolup boşalıyordu. Sohbetlerinde, Risale-i Nurdaki iman ve Kurn hakikatlerini, Snnet-i Seniyyeyi yaşamanın faziletini, bu asırda Risale-i Nurlarla imana hizmet etmenin byk kıymetini, Bedizzaman Hazretlerinin mnev makam ve vazifesini, Kuran yazısını ve yazarak Risaleleri neşretmenin pek byk sevabını anlatıyor, Risale-i Nurun Snnet-i Seniyye zerinde yryen, bidalarla ve siyasetle , yksek ve istikametli yolunu ders veriyordu. Talebelerine İslm ahlak ve dba son derece riayet etmelerini telkin ediyor, İslmiyeti her cihetle yaşamaya gayret eden bir nesil yetiştirmeye alışıyordu. Kendisinden ders alan talebeleri ise bu sohbetlerden aldıkları feyzi, Öyle ihlas, nraniyet ve feyiz dolu bir hava oluyordu ki sanki başımızda kuş var da uacakmış gibi pr dikkat dinlerdik diye anlatıyorlar. Talebeler sohbetlerden aldıkları bu yksek feyzin tesiri altında memleketlerine döndklerinde ise, zamanın şiddetli baskı ve tehdidlerinden hi korkmadan dört elle Risale-i Nur Hizmetine sahip ıkıyor, hizmet uğruna gereken her trl fedakrlığı gösteriyorlardı.

Ömr boyunca Bedizzaman Hazretlerini hapisler, zehirlemeler, srgnler ve su-i kasdlerle engellemeye alışan gizli dşmanları, onun vefatından sonra, bu sefer Hsrev Efendiyi hedefe koyarak aleyhinde karalama kampanyaları başlattılar. Bu gizli komitelerin hedefi, Nur Talebelerini bölp paralamak ve birlikteliklerini dağıtıp hizmetlerine son vermekti. Btn bu haince oyunları on sene evvel fark eden Üstad Bedizzaman Hazretleri, talebelerine defalarca şu şekilde ikazlarda bulunmuş ve bu plana bilmeden alet olmamaları iin kendilerini uyarmıştır:

Gizli dşmanlarımız iki plnı takib ediyorlar: Biri, beni ihanetlerle rtmek; ikincisi, aramıza bir soğukluk vermektir. Başta Hsrev aleyhinde bir tenkid ve itiraz ve gcenmek ile bizi birbirimizden ayırmaktır. Ben size iln ederim ki; Hsrevin bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çnk şimdi onun aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azm hıyanettir
[13]

Yine bu gizli odakların planlarıyla Hsrev Efendi, Hazret-i Üstadın vefatından sonra ikisi Ispartada ve biri Eskişehirde olmak zere dört sene daha hapis yatmış, toplam hapis mddeti altı seneye yaklaşmıştır. Fakat btn bunlar onda en ufak bir sarsıntı, ya da gevşemeye sebeb olmamış, aksine imana hizmet noktasındaki gayret ateşini daha da alevlendirmiştir. Btn kirli oyunlara rağmen Hsrev Efendi, Nur Hizmetini Üstad Bedizzamandan devralarak gnmze kadar en istikametli bir şekilde ulaşmasına vesile oldu ve Risale-i Nura sahib ve vrisler hkmnde, Hazret-i Üstadın tabiriyle pek ok Saidler ve Hsrevler yetiştirdi.

Ahmed Hsrev Efendi, 1971 yılında en yakın talebeleriyle birlikte, Eskişehir hapsine alındı ve yıla varan bu hapsi, onun en uzun, en ileli hapislerinden biri oldu. 1974te Hapisten ıkınca ilk işi, Üstad Bedizzamanın hayatı boyunca en byk arzularından biri olan, Tevfuklu Kuranın basılması iin Hayrat Vakfını kurmak oldu. Ü yıl daha Hayrat Vakfı atısı altında hizmetlerine devam eden Hsrev Efendi, 1977 yılı 20 Ağustosunda, aynen canından aziz bildiği Üstadı gibi bir Ramazan gnnde hakkın rahmetine kavuştu.

Âhirzamanın byk hidayet serdarı Üstad Bedizzaman Hazretlerinin, Hsrev Efendiyi Trk Milletine tanıtmak zere söylediği şu ifadeler, Hsrev Efendiyi ve onun yksek manev kıymetini tanıtmak zere söylenebilecek en gzel ifadeler olsa gerektir:

Ben dava eder ve ispat ederim ki Hsrev, Trk milletinin mnev byk bir kahramanı ve bu vatanın bir halaskrıdır (kurtarıcısıdır). Ve Trk milleti onun ile iftihar edecek bir halis fedakrıdır. Ve sırr-ı ihlsa tam mazhar olduğundan benlik ve hodfuruşluk (gösteriş) ve şöhretperestlik bulunmaması cihetiyle ok hizmet-i vataniye ve milliyesinden bir ikisini beyan etmek zamanı geldi
[14]

Bedizzaman Said Nurs ve Hayrul-Halefi Ahmed Hsrev Altınbaşak, c. 1, s. 422 (geri)
Bedizzaman Said Nurs ve Hayrul-Halefi Ahmed Hsrev Altınbaşak, c. 1, s. 454 (geri)
Osmanlıca Şualar, s. 553 (geri)
Bedizzaman Said Nurs ve Hayrul-Halefi Ahmed Hsrev Altınbaşak, c. 3, s. 1063 (geri)
Bedizzaman Said Nurs ve Hayrul-Halefi Ahmed Hsrev Altınbaşak, c. 1, s. 428 (geri)
Emirdağ Lahikası-1, s. 139 (geri)
Şualar, 14. Şua (geri)
Osmanlıca Kastamonu Lahikası, s. 137 (geri)
Bedizzaman Said Nurs ve Hayrul-Halefi Ahmed Hsrev Altınbaşak, c. 3, s. 1115 (geri)
Bedizzaman Said Nurs ve Hayrul-Halefi Ahmed Hsrev Altınbaşak, c. 1, s. 490 (geri)
Osmanlıca Kastamonu Lhikası, s. 273 (geri)
Osmanlıca Şular, s. 543 (geri)
Osmanlıca Şular, s. 546 (geri)
Osmanlıca Şular, s. 553 (geri)
:


1-
2-
3-
4-
5-
6- ( )
7- ( )

 
  : ( 2 )
: 2
: Oct 2014
:
: 4,159
: 10

.


: [ 02-23-2018 - 04:19 PM ]


http://hayratnesriyat.com/2015/?port...inbasak-kimdir


:


1-
2-
3-
4-
5-
6- ( )
7- ( )

 
  : ( 3 )
: 2
: Oct 2014
:
: 4,159
: 10

.


: [ 02-23-2018 - 04:19 PM ]


https://vimeo.com/12172849


:


1-
2-
3-
4-
5-
6- ( )
7- ( )


()

« | »

 
:

Loading...
- -


Designed by